1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 – usporiadateľom BLHJ je Hotel Jeleň s.r.o

 – vedúcim BLHJ je Jozef Hruška, výbor tvoria vedúci prihlásených družstiev

 – hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ.

 2. PODMIENKY ŠTARTU

– hrá sa v bowlingovej herni v priestoroch Hotela Jeleň

– hracím dňom je pondelok a hracie časy sú 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00 (zmena hracieho dňa môže nastať po dohode všetkých kapitánov jednotlivých družstiev)

– Výnimka z hracieho času: Kinder Team v čase školskej dochádzky bude hrať svoje zápasy max. o 19:00 hodine!

– BLHJ je súťaž amatérskych 3-členných družstiev. Hráči musia byť riadne evidovaní na súpiskách svojich družstiev. Zákaz hrania pre hráčov, ktorí sú registrovaní v SBwZ (extraliga, 1.liga, 2. Liga, Senior liga a pod.)

– družstvo uhradením štartovného vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami.

– štartovné: 150,- eur na družstvo na celú sezónu (treba zaplatiť pred začiatkom 1 zápasu)

– pre všetky družstvá sú vypísané termíny zápasov záväzné, neexistuje náhradný termín! V prípade, že sa družstvo zápasu nezúčastní, bude mu zápas kontumovaný. Do herne je potrebný príchod hráčov družstva minimálne 10 min pred časovým termínom zápasu družstva!

3. HRACÍ SYSTÉM

18 družstiev – vyžrebované čísla:

1 SOROŠ                                            10 DVESTO

2 POSTAVIČKY                                 11 ŠTG

3 PELIKÁN                                         12 MIX

4 THE LAST                                        13 GALES

5 NO COMMENT                            14 KINDER TEAM

6 ALA TEAM                                     15 HASIČI

7 BEKAERT                                        16 BMX

8 CAMEL                                            17 FIDORKY

9 NEPOČUJÚCI TEAM                    18 ŇUFÍCI

– družstvá odohrajú zápasy medzi sebou systémom každý s každým dvojkolovo , t.j. 34 zápasov

– v odvetných zápasoch budú družstvá hrať na iných dráhach ako v prvom zápase (ak bude hrať družstvo prvý zápas na dráhach 1 a 2, tak druhý – odvetný zápas bude hrať na dráhach 3 a 4)

– každý zápas sa hrá na dvoch dráhach. Vždy jedno družstvo na jednej dráhe. Po odohraní 10 frameov každým hráčom si družstvá dráhy vymenia. Spočítava sa suma nahratých bodov za troch hráčov na obidvoch dráhach. Minimálny počet hráčov v družstve sú dvaja hráči, pričom za tretieho sa nepočítajú žiadne body. Jeden hráč za družstvo hrať nemôže. Striedať je povolené 2 hráčom a to len po 1 hre. Počas hry je striedanie nepovolené, výnimku tvorí iba vážne zranenie sa hráča, ktoré by mu zabránilo v pokračovaní hry!

– družstvo môže mať na súpiske max. 10 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku, do stanoveného max. počtu.

– pred začiatkom zápasu je povolený 1 tréningový frame.

– HANDICAP: Ján Wesolowski a hráči družstva KINDER TEAM – 5 bodov na hru.

– BODOVANIE: V jednom zápase sa rozdelí 5 bodov – 2 body za víťazstvo (príklad: družstvo A dosiahne súčet bodov 900 a družstvo B 1000, dva body získava družstvo B.) a ďalšie 3 body sa rozdelia podľa vzájomných zápasov medzi hráčmi. Prví, druhí a tretí hráči na súpiske družstiev hrajú proti sebe (príklad: družstvo A, prvý hráč dosiahne súčet bodov 300 a v družstve B dosiahne prvý hráč 301, bod pre družstvo získa hráč družstva B. Rovnaký systém rozdelenia bodov vo vzájomných zápasoch platí aj pri druhých a tretích hráčoch.) V prípade rovnosti bodov pri družstvách i hráčoch sa body v každom prípade delia.

– ZÁPISY: kapitán družstva na párnej dráhe (2 a 4 –„hosťujúce družstvo“) napíše zostavu ako prvý, potom kapitán družstva na nepárnej dráhe (1 a 3 – „domáce družstvo“) priradí k už napísaným hráčom protihráčov, čo umožňuje aj trochu taktizovania zo strany jednotlivých družstiev. Zápisy o stretnutí si vedú a kontrolujú kapitáni družstiev a podpismi potvrdia dosiahnutý výsledok. Pripomienky alebo sťažnosti musia takisto podpísať obaja kapitáni hrajúcich družstiev.

– družstvá musia striktne dodržiavať časový rozpis zápasov, nie je žiadna čakacia doba, takže pri prítomnosti 2 hráčov, musia začať s dvomi hráčmi a tretí hráč ak príde, môže nastúpiť až v druhej hre!!!

Po vzájomnej dohode kapitánov na úvodnej porade budeme tento bod aplikovať do hernej praxe takto: Zápas sa bude začínať vždy v presne stanovenú hodinu, takže napr. pri prítomnosti 2 hráčov družstva, musia začať hrať s dvomi hráčmi, odohrajú úvodný skúšobný frejm a pristúpia k samotnému zápasu. Tretí hráč ak príde neskoro, nemá nárok na skúšobný frejm a pripojí sa do mužstva po svojom príchode!!! Do jeho príchodu sa budú jeho súťažné hody (meškajúci hráč) zapisovať znakom „ – “ ako keby netrafil žiadne kolky.

4. ETIKETA BOWLINGU

– do bowlingovej herne prídite v dostatočnom časovom predstihu, tak aby ste sa mohli pripraviť na svoju hru pred stanoveným začiatkom zápasu.

– po príchode do herne sa prezujte do čistých bowlingových topánok.

– ak ste začali hru, neodbiehajte z dráhy a buďte pripravený na hod vždy, keď príde na Vás rad, aby   ste nezdržovali ostatných hráčov. Podobne veľmi dlhé mierenie alebo nastavovanie základnej pozície zdržuje hru. Zostaňte na svojej rozbehovej ploche. Hneď, ako Vaša guľa zasiahne kolky, odíďte do zadnej časti rozbehovej plochy.

– po odhodení každého hodu sa postavte až za rozbehovú dráhu, aby ste nerušili pripravujúcich sa hráčov.

– buďte pripravený pristúpiť k dráhe hneď, ako na Vás príde rad.

– pamätajte si, že hráč napravo má prednosť.

– ak hodí naľavo stojaci hráč guľu pred Vami, nechajte ho hrať ako prvého.

– ak sa Vám hra nedarí, zostaňte nad vecou.

– nehovorte, ani inak neobťažujte ďalšieho hráča, ktorý po Vás zaujal hraciu pozíciu! Akékoľvek poznámky na súperovho hráča pripravujúceho sa na hod a smerujúce k jeho rozladeniu/zneisteniu sú neprípustné, považujú sa za nešportové správanie a budú trestané penalizáciou.

– neprekračujte čiaru odhodu.

– naučte sa prehrávať a buďte ohľaduplným víťazom.

– družstvá, ktoré dohrajú svoj zápas ihneď bezpečne, s ohľadom na ostatných, uvoľnia priestor pre po nich nasledujúce hrajúce družstvá

– všetko občerstvenie patrí len na stôl ďaleko za dráhami. Nikdy nevstupujte na dráhy s nápojom alebo jedlom. Vyliatím nápoja na bowlingové prístroje môžete zariadenie poškodiť alebo zašpiniť rozbehovú dráhu,  odkiaľ sa špina na topánkach roznesie po celom rozbežisku.

– ak konzumujete mastné jedlo, pred hrou si očistite ruky, aby sa špina z prstov nedostala do dier bowlingových gulí.

5. OCENENIA

– po ukončení BLHJ budú ocenené prvé tri družstvá, najlepší hráči BLHJ na 1 až 3 mieste a hráč s najvyšším náhodom.

6. OSTATNÉ USTANOVENIA

– propozície súťaže, rozpis ako aj výsledky zápasov budú uverejnené na voľne dostupnej webstránke:

https://www.facebook.com/pages/Bowlingová-liga-Hotela-Jeleň/1421620858056694

ako aj v bowlingovej herni Hotela Jeleň a v Pelikáne a taktiež po spustení aj na stránke https://bowlinghlohovec.sk/

– Pre hráčov hrajúcich BLHJ bude pripravený benefit – tréning na dráhach Hotela Jeleň v dňoch utorok až štvrtok, počas otváracích hodín bowlingovej herne, pre hráčov evidovaných na súpiske BLHJ – 5€ / hodina/ dráha. Platí iba pre hráčov riadne evidovaných na súpiske družstiev!

– Hráči sa riadi týmito propozíciami, etiketou bowlingu a nariadeniami prevádzkovateľa herne. Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak družstvo v priebehu ligy odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť o zmene priamo na mieste.

V Hlohovci dňa 27.09.2016

Jozef Hruška

Vedúci BLHJ, v.r.