Ahojte bowlingáči,

Vzhľadom na moju pracovnú vyťaženosť a nedostatok času Vám až teraz prinášam Propozície BLHJ 2017/2018, ktoré sme si ujasnili na porade kapitánov.
Veľmi dobre si ich všetci preštudujte, oboznámte s nimi aj vašich spoluhráčov, pretože ako sa hovorí „neznalosť zákona neospravedlňuje“, aby ste potom Vy alebo Vaši spoluhráči nemali výhrady len preto, že ste si to nepreštudovali poriadne. Vždy je potrebné čítať až do konca!

Od pondelka 09.10.2017 je možné trénovať na dráhach Hotela Jeleň. Písanka na rezerváciu dráh je už pripravená, takže si môžete začať nahlasovať tréningy. Poprosím Vás všetkých, ktorí si nahlasujú tréningy dlhý čas dopredu, aby v prípade, že sa nemôžete zúčastniť tréningu, dali obsluhe bowlingu – 0917 740 740 vedieť, že neprídete, pretože blokujete tak dráhy iným hráčom, ktorí by mohli trénovať.

Propozície Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2017/2018 (BLHJ)

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
– usporiadateľom a vedúcim BLHJ je Jozef Hruška (0905 230 560, jozef.hruska@cas.sk)
– zástupcovia sú Michal Šišan (0907 746 838, mifo17@azet.sk) a Anton Gažovič (0907 956 594, Anton.Gazovic@saneca.com)
– hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ.

2. PODMIENKY ŠTARTU
– hrá sa v bowlingovej herni v priestoroch Hotela Jeleň
– hracím dňom je pondelok (výnimka utorok 3.4.2018 kvôli Veľkonočnému pondelku) a hracie časy sú 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00 (zmena hracieho dňa a tiež zmena hracieho času nie je možná!)
– BLHJ je súťaž amatérskych 3-členných družstiev. Hráči musia byť riadne evidovaní na súpiskách svojich družstiev. Zákaz hrania pre hráčov, ktorí sú registrovaní v SBwZ (extraliga, 1.liga, 2. Liga)
– družstvo uhradením štartovného vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami.
– štartovné: 120,- eur na družstvo na celú sezónu (treba zaplatiť pred začiatkom 1 zápasu)
– pre všetky družstvá sú vypísané termíny zápasov záväzné, neexistuje náhradný termín! V prípade, že sa družstvo zápasu nezúčastní, bude mu zápas kontumovaný. Do herne je potrebný príchod hráčov družstva minimálne 15 min pred časovým termínom zápasu družstva! Družstvo musí na dráhu nastúpiť v stanovenom hracom čase. Čakacia doba nie je, pokiaľ družstvo nebude kompletné bude hrať s počtom hráčov, ktorí budú prítomní v bowlingovej herni.
Kapitáni družstiev sú povinný nahlásiť zostavu družstva vedúcemu ligy, alebo ustanoveným zástupcom najneskôr 10 minút pred začiatkom zápasu osobne!

3. HRACÍ SYSTÉM
Základná časť: 18 družstiev – vyžrebované čísla:
1 GALES                10 MIX
2 ŇUFÍCI              11 DVESTO
3 BEKAERT         12 BMX
4 CAMEL              13 PELIKÁN
5 PREDATORS    14 SOROŠ
6 FIDORKY          15 NEPOČUJÚCI TEAM
7 POSTAVIČKY   16 ALA TEAM
8 PELÍŠKY           17 NO COMMENT
9 ŠTG                    18 KINDER TEAM

– družstvá odohrajú zápasy medzi sebou systémom každý s každým jednokolovo , t.j. 17 zápasov
Po odohraní základnej časti sa družstvá rozdelia v nadstavbe do dvoch skupín. Prvá deviatka finálová, druhá deviatka o umiestnenie.
– nadstavba sa odohrá taktiež systémom každý s každým jednokolovo vo svojich skupinách, t.j. 8 zápasov. Jedno družstvo bude mať vždy voľno. Do oboch skupín si družstvá prenesú polovicu bodov zo základnej časti. V nadstavbe budú družstvá hrať spoločne z prvej skupiny aj druhej skupiny po jednom zápase v jeden čas. Pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje o celkovom umiestnení lepší priemer skóre družstva.
– každý zápas sa hrá na dvoch dráhach. Vždy jedno družstvo na jednej dráhe. Po odohraní 10 frameov každým hráčom si družstvá dráhy vymenia. Spočítava sa suma nahratých bodov za troch hráčov na obidvoch dráhach. Minimálny počet hráčov v družstve sú dvaja hráči, pričom za tretieho sa nepočítajú žiadne body. Jeden hráč za družstvo hrať nemôže. Striedať je povolené 2 hráčom a to len po 1 hre. Počas hry je striedanie nepovolené, výnimku tvorí iba vážne zranenie sa hráča, ktoré by mu zabránilo v pokračovaní hry!
– družstvo môže mať na súpiske max. 10 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku, do stanoveného max. počtu.
– pred začiatkom zápasu je povolený 1 tréningový frame.

– HANDICAP: celá súťaž sa odohrá bez prideľovania bonusových handicapových bodov.

– BODOVANIE: V jednom zápase sa rozdelí 5 bodov – 2 body za víťazstvo (príklad: družstvo A dosiahne súčet bodov 900 a družstvo B 1000, dva body získava družstvo B.) a ďalšie 3 body sa rozdelia podľa vzájomných zápasov medzi hráčmi. Prví, druhí a tretí hráči na súpiske družstiev hrajú proti sebe (príklad: družstvo A, prvý hráč dosiahne súčet bodov 300 a v družstve B dosiahne prvý hráč 301, bod pre družstvo získa hráč družstva B. Rovnaký systém rozdelenia bodov vo vzájomných zápasoch platí aj pri druhých a tretích hráčoch.) V prípade rovnosti bodov pri družstvách i hráčoch sa body v každom prípade delia.

– ZÁPISY: kapitáni družstiev sú povinný nahlásiť zostavu vedúcemu ligy alebo zástupcovi 10 minút pred začiatkom zápasu a ten zapíše mená na zápis v poradí 1,2,3 hráč bez vedomia kapitána súpera. Ani jeden kapitán nebude vedieť ako nastúpi súper na dráhu a dozvie sa to až po nastúpení na dráhu a obdržaní zápisu, či napísaní mien na výsledkový monitor. Zápisy o stretnutí si vedú a kontrolujú kapitáni družstiev a podpismi potvrdia dosiahnutý výsledok. Pripomienky alebo sťažnosti musia takisto podpísať obaja kapitáni hrajúcich družstiev.
– družstvá musia striktne dodržiavať časový rozpis zápasov, nie je žiadna čakacia doba, takže pri prítomnosti 2 hráčov, musia začať s dvomi hráčmi a tretí hráč ak príde, môže nastúpiť až v druhej hre!!!

4. ETIKETA BOWLINGU
– do bowlingovej herne prídite v dostatočnom časovom predstihu, tak aby ste sa mohli pripraviť na svoju hru pred stanoveným začiatkom zápasu.
– po príchode do herne sa prezujte do čistých bowlingových topánok.
– ak ste začali hru, neodbiehajte z dráhy a buďte pripravený na hod vždy, keď príde na Vás rad, aby ste nezdržovali ostatných hráčov. Podobne veľmi dlhé mierenie alebo nastavovanie základnej pozície zdržuje hru. Zostaňte na svojej rozbehovej ploche. Hneď, ako Vaša guľa zasiahne kolky, odíďte do zadnej časti rozbehovej plochy.
– po odhodení každého hodu sa postavte až za rozbehovú dráhu, aby ste nerušili pripravujúcich sa hráčov.
– buďte pripravený pristúpiť k dráhe hneď, ako na Vás príde rad.
– pamätajte si, že hráč napravo má prednosť.
– ak hodí naľavo stojaci hráč guľu pred Vami, nechajte ho hrať ako prvého.
– ak sa Vám hra nedarí, zostaňte nad vecou.
– nehovorte, ani inak neobťažujte ďalšieho hráča, ktorý po Vás zaujal hraciu pozíciu! Akékoľvek poznámky na súperovho hráča pripravujúceho sa na hod a smerujúce k jeho rozladeniu/zneisteniu sú neprípustné, považujú sa za nešportové správanie a budú trestané penalizáciou.
– neprekračujte čiaru odhodu.
– naučte sa prehrávať a buďte ohľaduplným víťazom.
– družstvá, ktoré dohrajú svoj zápas ihneď bezpečne, s ohľadom na ostatných, uvoľnia priestor pre po nich nasledujúce hrajúce družstvá
– všetko občerstvenie patrí len na stôl ďaleko za dráhami. Nikdy nevstupujte na dráhy s nápojom alebo jedlom. Vyliatím nápoja na bowlingové prístroje môžete zariadenie poškodiť alebo zašpiniť rozbehovú dráhu, odkiaľ sa špina na topánkach roznesie po celom rozbežisku.
– ak konzumujete mastné jedlo, pred hrou si očistite ruky, aby sa špina z prstov nedostala do dier bowlingových gulí.

5. OCENENIA
– po ukončení BLHJ budú ocenené prvé tri družstvá, najlepšie družstvo zo skupiny o umiestnenie, najlepší hráči BLHJ na 1 až 3 mieste a hráč s najvyšším náhodom.

6. OSTATNÉ USTANOVENIA
– propozície súťaže, rozpis ako aj výsledky zápasov budú uverejnené na voľne dostupnej webstránke:
https://www.facebook.com/pages/Bowlingová-liga-Hotela-Jeleň/1421620858056694
ako aj v bowlingovej herni Hotela Jeleň a v Pelikáne a na stránke https://bowlinghlohovec.sk/
– Pre hráčov hrajúcich BLHJ bude pripravený benefit – tréning na dráhach Hotela Jeleň v dňoch utorok až štvrtok, počas otváracích hodín bowlingovej herne, pre hráčov evidovaných na súpiske BLHJ – 5€ / hodina/ dráha. Platí iba pre hráčov riadne evidovaných na súpiske družstiev!
– Hráči sa riadi týmito propozíciami, etiketou bowlingu a nariadeniami prevádzkovateľa herne. Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak družstvo v priebehu ligy odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť o zmene priamo na mieste.

V Hlohovci dňa 05.10.2017
Jozef Hruška
Vedúci BLHJ, v.r.